Το Ινστιτούτο κοινωνιολογίας, Κέντρο των Κοινωνικών Επιστημών, της Ουγγρικής Ακαδημίας των Επιστημών με περισσότερους από 50 συνεργάτες είναι αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο κοινωνιολογίας στην Ουγγαρία. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου πραγματοποιούν εμπειρικές μελέτες κοινωνικών διαδικασιών με την προσδοκία να αναπτύξουν κοινωνιολογικές θεωρίες και μεθοδολογία. Ως εμπειρογνώμονες, συμμετέχουν στην διαχείριση της κοινωνίας, στην διαχείριση διαφορετικών κοινωνιολογικών πλαισίων της κοινωνικής πολιτικής και οικονομίας, στην ανάπτυξη διάφορων εννοιών της μεταρρύθμισης καθώς και στην κριτική ανάλυση τους. Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου διοργανώνουν σεμινάρια, εθνικά και διεθνή συνέδρια για την συζήτηση επιστημονικών θεμάτων.

Το Τμήμα Έρευνας Κοινωνικών Ανισοτήτων είναι ένα από τα τμήματα του Ινστιτούτου. Το τμήμα διαθέτη 13 ερευνητές. Ο πιο σημαντικός ερευνητικός τομέας του τμήματος είναι η μελέτη της αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων. Ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ αυτή την περίοδο, περιλαμβάνουν : Κοινωνικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και φτώχεια, έλλειψη ίσων ευκαιριών για συγκεκριμένες ομάδες που ορίζονται από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό επίπεδο και το εθνικό υπόβαθρο, έρευνα στον μεταβαλλόμενο ρόλο της οικογένειας, μετανάστευση, ο ρόλος της ίσης μεταχείρισης και της εξάλειψης των διακρίσεων, προσδιορισμός της κοινωνικής πολιτικής και των θεσμών της.

Η έρευνα στο Τμήμα της έρευνας των Κοινωνικών Ανισοτήτων περιλαμβάνει την βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα που προωθεί την λήψη αποφάσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης, της οικογένειας και της εργασίας. Τα μέλη του τμήματος περιλαμβάνονται σε διάφορα διεθνή συγκριτικά προγράμματα.

 

 

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries